Tin Tức Search Caching - For Internal Use Only

mau giay nop tien vao tai khoan tien gui theo thong tu 08

Một số điểm cần lưu ý đối với Thông tư 08/2013/TT-BTC

25 Tháng Sáu 2013 ... Danh mục chứng từ kế toán được quy định tại Phụ lục I của Thông tư kèm các ... sửa mẫu Giấy rút vốn đầu tư, Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi, Giấy đề ... theo trình tự thời gian, quản lý chặt chẽ hơn đối với việc lập và gửi chứng ... dụng cho TABMIS theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013.

Mẫu biểu theo Thông tư 08/2013/TT-BTC - - Kế hoạch huyện Cư Jút

Mẫu biểu theo Thông tư 08/2003/TT-BTC theo công văn số Số: 01/KBCJ-KT, ngày 27/02/2013 của KBNN Cư Jút V/v Thay đổi mẫu chứng từ trong giao ... Gửi lên: 27/02/2013 15:49 ... Đã xem: 47498. Đã tải về: 80848. Đã thảo luận: 0. Báo link hỏng. Tải về ... NHNN ban hành Thông tư quy định về việc thu, đổi tiền không đủ ...

Điều chỉnh thông tin trên giấy nộp tiền - Báo Khánh Hòa điện tử

10 Tháng Mười Một 2013 ... trên giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước (NSNN). ... Trả lời: Tại khoản 7 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24-12-2008 của Bộ Tài chính: ... và gửi giấy đề nghị điều chỉnh thu nộp NSNN kèm theo chứng từ nộp ... theo mẫu số C1-07/NS ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ...

` Độc lập - Tự do - Hạnh phúc - Chính phủ

Về việc đính chính Thông tư số 08/2010/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính .... wụ3m3.m C4-O9V/ỊIỈS Giấy` rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi L ủ. 34.

thông tư 08/2013/tt-btc thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho ...

25 Tháng 2 2013 ... Văn bản Thông tư 08/2013 có đính kèm theo các phục lục: Phụ lục 01:Chứng từ .... có thể gửi giúp minh mãu ứng vốn đầu tư năm 2013. cho ví dụ dc ko? xin cam on ... mẫu C4-08 (giấy nộp tiền vào tài khoản) sao k có vậy ad?

Giấy rút tiền mặt (Từ Tài khoản tiền gửi) - Mẫu số C4-09/KB

1, Không ghi vào khu vực này, Mẫu số C4-09/KB. 2, GIẤY RÚT TIỀN MẶT, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày ... 8, Tài khoản số: Mã cấp NS: Tại KBNN: Nợ TK:.

HẾ THỐNG CHỨNG TỪ KẾ TOÁN ÁP DỤNG TỪ 01/6/2013 TRONG ...

Mẫu số. Tên chứng từ. Khổ giấy in. 1- Chứng từ thu ngân sách nhà nước. 1.1- Chứng từ dùng riêng cho cơ quan Tài chính, Cơ quan Thuế. C1-01/NS. Lệnh thu .... C4-08/KB. Giấy nộp tiền vào tài khoản. A4 đứng. C4-09/KB. Giấy rút tiền mặt từ tài khoản tiền gửi. A4 đứng ... Hướng dẫn chế độ kiểm soát chi theo thông tư 161 ...

Phụ lục đính kèm Thông tư 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013. Kế toán

Màu sô: CZ-OZINS. Không ghi vào , ..... khu vực này “ GIẤY RUT TIỄN MẠT (TT số 08/2013W-BTC ngày 10/01/2013. Tư tai khoan tien gưi của Bộ Tài chính). Số: . .... Tal Chinh) khu vực này z GIẤY NỘP TIÊN VAO TAI KHOAN Sốĩ .... 7 KtrSNN đong thờiíhạch toàn sô thu bổ (Cấp) ....... .. cho NS Cấp) theo Chi tiết sau: ` 7 v Mã ...

Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước mới nhất theo thông tư ...

6 Tháng Mười Một 2013 ... Theo thông tư 08/2013/TT-BTC có quy định mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước có hai loại: Mẫu số C1- 02/NS ( Giấy nộp tiền vào ngân ...

Vướng mắc chuyển tài khoản tạm thu quá 135 ngày chuyển nộp ...

3 Tháng Chín 2013 ... Đối với số thuế đã nộp vào tài khoản tiền gửi của cơ quan Hải quan tại Kho bạc ... Thông tư 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải ... việc cắt chuyển vào NSNN và Giấy nộp tiền vào NSNN theo mẫu C1-02/NS ... khiến ngân sách nhà nước thất thu một số tiền không nhỏ (28/08/2013) ...